Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Nr 13 /2020
Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach
z dnia 06 listopada 2020 r.


w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19
w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty
Na podstawie:

• Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
• Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


zarządzam, co następuje:

§1

1. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach I-III do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do kontynuacji nauczania w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Ustalam, iż nauczyciele mający zajęcia w świetlicy (ul. Szkolna) pracują według planu lekcji w trybie stacjonarnym w budynku przy ul. Szkolnej.
4. Ustalam, iż zajęcia wynikające z orzeczeń (rewalidacja, zdw, zkk, logopedia) odbywają się w trybie stacjonarnym w budynkach przy ul. Szkolnej i ul. Kwiatowej lub w trybie zdalnym.
5. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru.

§2
Zarządzenie obowiązuje do 29 listopada 2020 r.

§ 3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www szkoły i w dzienniku elektronicznym.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2020 r.

Dyrektor szkoły Krystyna Nowak

Wersja XML